ನಿತ್ಯಕ್ರಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು

ನಿಷ್ಠ ಆಯಿಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್: ಮಾದರಿ T 52 / 2E & GUD

ಅನುಸರಿಸುವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್: - IS 13118, IEC 56, IEC 694 & BS 116.

ನಡೆಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು:-

 1. ಮುಖ್ಯ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಆವರ್ತನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಒಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು.

 2. ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಆವರ್ತನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಒಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು.

 3. ಮುಖ್ಯ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಮಾಪನ.

 4. ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪರೀಕ್ಷೆ.

 

ತೈಲ ಫ್ಯೂಸ್ ಸ್ವಿಚ್ಗಳು: ಮಾದರಿ VLE, ​​VLEA & VLX

ಅನುಸರಿಸುವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್:- IS 9920, IEC 420, IEC 265, IEC 285 & BS 3078.

ನಡೆಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು:-

 1. ಮುಖ್ಯ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಆವರ್ತನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಒಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು.

 2. ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಆವರ್ತನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಒಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು.

 3. ಮುಖ್ಯ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಮಾಪನ.

 4. ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪರೀಕ್ಷೆ.

 

ತೈಲ ಫ್ಯೂಸ್ ಸ್ವಿಚ್ಗಳು & ಐಸೊಲೇಟರ್ಸ್ : ಮಾದರಿ OD & ODA

ಅನುಸರಿಸುವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್:- IS 9921, IEC 265, IEC 285 & BS 116.

ನಡೆಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು:-

 1. ಮುಖ್ಯ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಆವರ್ತನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಒಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು.

 2. ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಆವರ್ತನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಒಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು.

 3. ಮುಖ್ಯ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಮಾಪನ.

 4. ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪರೀಕ್ಷೆ.

 

ನಿರ್ವಾತ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ಸ್ : ಮಾದರಿ VB5-25/12 & VR5-20/08

ಅನುಸರಿಸುವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್:- IS 13118, IEC 56, IEC 694 & BS 116.

ನಡೆಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು:-

 1. ಮುಖ್ಯ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಆವರ್ತನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಒಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು.

 2. ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಆವರ್ತನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಒಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು.

 3. ಮುಖ್ಯ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಮಾಪನ.

 4. ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪರೀಕ್ಷೆ.

 5. ಸಂಪರ್ಕ ವೇಗ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಬೌನ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು.

 

ಪಿಂಗಾಣಿ ಕ್ಲಾಡ್ ಕ್ಲಾಡ್ ಅವೃತಗೊ೦ಡ ನಿರ್ವಾತ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ಸ್ : ಮಾದರಿ PB5-25/12

ಅನುಸರಿಸುವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್:- IS 13118, IEC 56, IEC 694 & BS 116.

ನಡೆಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು:-

 1. ಮುಖ್ಯ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಆವರ್ತನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಒಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು.

 2. ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಆವರ್ತನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಒಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು.

 3. ಮುಖ್ಯ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಮಾಪನ.

 4. ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪರೀಕ್ಷೆ.

 5. ಸಂಪರ್ಕ ವೇಗ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಬೌನ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು.

 

 ಪ್ರಸ್ತುತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್

ಅನುಸರಿಸುವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್:- IS 2705, IEC 185 & BS 3938.

ನಡೆಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು:-

 1. ಟರ್ಮಿನಲ್ ಗುರುತುಗಳು ಮತ್ತು ಧ್ರುವೀಯತೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆ.

 2. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪವರ್ ಆವರ್ತನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು.

 3. ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ವಿಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪವರ್ ಆವರ್ತನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು.

 4. ಓವರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಂಟರ್ ಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್.

 5. ಸೂಕ್ತ ನಿಖರತೆಯ ವರ್ಗಗಳ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ದೋಷದ ನಿರ್ಧಾರ.

 

ಸಂಭಾವ್ಯ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್

ಅನುಸರಿಸುವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್:- IS 3156, IEC 186 & BS 3941.

ನಡೆಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು:-

 1. ಟರ್ಮಿನಲ್ ಗುರುತುಗಳು ಮತ್ತು ಧ್ರುವೀಯತೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆ.

 2. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪವರ್ ಆವರ್ತನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು.

 3. ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ವಿಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪವರ್ ಆವರ್ತನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು.

 4. ಓವರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಂಟರ್ ಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್.

 5. ಸೂಕ್ತ ನಿಖರತೆಯ ವರ್ಗಗಳ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ದೋಷದ ನಿರ್ಧಾರ.

 

Last Updated : 01-09-2020 06:44 PM
Modified By : Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ :

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

 • ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ
 • ಜಾಲನಕ್ಷೆ
 • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
 • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
 • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
 • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು
 • ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿ
 • ಸಹಾಯ
 • ಪರದೆ ವಾಚಕ
 • ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು
 • ಆವೃತ್ತಿ : CeG/KRN 2.0
 • ಸಂದರ್ಶಕರು : 405
 • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ : 05-02-2021 06:15 PM
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಮೈಸೂರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ - ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ